ស្ថានភាពប្រតិវេទន៍

បទប្បញ្ញត្តិ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ

ប្រកាស១៤៤៧​ សហវ.ប្រក ស្តីពីបញ្ញត្តិនិងនីតិវិធីប្រតិវេទន៍គយ
ប្រកាសលេខ ៥០៨ ស្តីពីការឆ្លងកាត់គយ
សេចក្តីណែនាំ ១៣០៨ អគរ ស្តីពីនីតិវិធីលម្អិត និងភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវ ក្នុងកិច្ចដំណើរការប្រតិវេទន៍គយ តាមមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិក
សេចក្តីណែនាំ ៩៧៧ អគរ ស្តីពីបែបបទគ្រប់គ្រងលិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនទំនិញនាំចូល
លិខិតលេខ ០២៣៥/១៦ អគរ ស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តមុខងារលិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនទំនិញនាំចូល និងការបន្ថែមឃ្យូអារកូដ(QR Code)
សេចក្តីណែនាំលេខ ១២១១/១៦ អគរ ស្តីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តមុខងារគ្រប់គ្រងទំនិញមានស្រាប់ ក្នុងប្រទេសដែលមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចពន្ធនិងអាករ តាមបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ជាធរមានពេលនាំចេញ-នាំចូល តាមមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិក
លិខិតលេខ ១៩៦៤/២១ (អគរ) ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ស្ដីពីការបង្កើតកូដអក្សរ និងកូដយោងបន្ថែមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា
សេចក្ដីជូនដំណឹង អគរ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធឆ្លងកាត់គយអាស៊ាន
សេចក្តីណែនាំ ៧៩០ ស្តីពី នីតិវិធីនៃការឆ្លងកាត់គយ
សេចក្តីណែនាំ ១០៩០ ស្តីពីការអនុវត្តនីតិវិធីនៃការឆ្លងកាត់គយ
លិខិតលេខ ៧២៨ អគរ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការរំលឹក និងណែនាំបន្ថែមនូវនីតិវិធីគយពាក់ព័ន្ធ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបិទខ្ទប់ភូមិសាស្រ្តមួយចំនួន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩
របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអាស៊ីគូដា សម្រាប់ប្រតិវេទករ(តំណាងម្ចាស់ទំនិញ)
របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលិខិតអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូន
របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទំនិញមានស្រាប់ក្នុងប្រទេស
របៀបប្តូពាក្យសម្ងាត់ក្នុងប្រព័ន្ធអាស៊ីគូដា
របៀបដំឡើង Java Runtime ក្នុងកំព្យូទ័រ
របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រតិវេទន៍គយសង្ខេប
របៀបដាក់ (Upload) ឯកសារគាំទ្រ ក្នុងប្រព័ន្ធអាស៊ីគូដា
សៀវភៅមគ្គុទេសក៍ប្រើប្រាស់មុខងារគ្រប់គ្រងទូរស័ព្ទចល័តនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ស៊ីមកាតដទៃទៀត (សម្រាប់ធុរជន)
របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃឆ្លាតវៃសម្រាប់មន្ត្រី
របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃឆ្លាតវៃសម្រាប់មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យ
របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃឆ្លាតវៃសម្រាប់ធុរជន
របៀបប្រើប្រាស់មុខងារកត់ត្រាលទ្ធផលត្រួតពិនិត្យ (សម្រាប់មន្ត្រី)
របៀបប្រើប្រាស់មុខងារចាត់មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យដោយស្វ័យប្រវត្តិ (សម្រាប់មន្ត្រី)
របៀបប្រើប្រាស់មុខងារបញ្ចេញទំនិញ (Exit Note)

អត្រាប្ដូរប្រាក់

ល.រ រូបិយប័ណ្ណ ឯកតា អត្រាប្ដូរ ឯកតា អត្រាប្ដូរ
អត្រាប្ដូរប្រាក់ជាច្រើនទៀត

នីតិវិធីគយ

  ទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទ

  កម្មវិធីសម្រាប់ធុរជន​
  iOS | Android
  កម្មវិធីតារាងពន្ធគយ ២០២២
  iOS | Android
  ផ្ទៀងផ្ទាត់បង្កាន់ដៃពន្ធយានយន្ត
  iOS | Android
  កម្មវិធីបញ្ចេញទំនិញគយ
  iOS | Android
  កម្មវិធីទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃសម្រាប់មន្ត្រីគយ
  iOS | Android
  កម្មវិធីសម្រាប់មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យរូបវ័ន្តទំនិញ
  iOS | Android